راهنمای بسته بندی سفارشی بازی دان

پس از انتخاب کالا و در مرحله سبد، میتوان کالای خریداری شده را مطابق فرایند زیر با یک بسته بندی شگفت انگیز و زیبا برای کالاهای خریداری شده سفارش داد

- در مراحل 1 و 2 میتوان کادو شدن یا نشدن را انتخاب نمود

- با کلیک بر روی قسمت 3 صفحه انتخاب کارت های هدیه باز میشود

 

- انتخاب کارت هدیه دلخواه با سپری کردن مراحل 4 تا 7

 

- درج جمله هدیه دلخواه بر روی کارت هدیه و ذخیره آن در مراحل 8 و 9