1. سبد خرید
  2. اطلاعات آدرس
  3. پرداخت
  4. اتمام سفارش