شعر کودک

شعر کودکانه با وزن و نظم و آهنگین بودنش زمینه ساز رشد و پرورش استعدادهای نهفته کودکان است. با شعرهای کودکانه قوانین اجتماعی را هم بسیار ساده و روان به کودک بیاموزید.
شعر کودک